logo
logo
永贞堂 > 永贞书院 > 诗词 > 楚辞全集

楚辞 · 九思 · 其五 · 遭厄
2023-10-09
楚辞 · 九思 · 其五 · 遭厄
[汉] 王逸

悼屈子兮遭厄,沈王躬兮湘汨。

何楚国兮难化,迄于今兮不易。

士莫志兮羔裘,竞佞谀兮谗阋。

指正义兮为曲,訾玉璧兮为石。

鸱雕游兮华屋,鵔䴊栖兮柴蔟。

起奋迅兮奔走,违群小兮謑诟。

载青云兮上升,适昭明兮所处。

蹑天衢兮长驱,踵九阳兮戏荡。

越云汉兮南济,秣余马兮河鼓。

云霓纷兮晻翳,参辰回兮颠倒。

逢流星兮问路,顾我指兮从左。

俓娵觜兮直驰,御者迷兮失轨。

遂踢达兮邪造,与日月兮殊道。

志阏绝兮安如,哀所求兮不耦。

攀天阶兮下视,见鄢郢兮旧宇。

意逍遥兮欲归,众秽盛兮杳杳。

思哽饐兮诘诎,涕流澜兮如雨。

关注了解更多
深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心33楼B-C室
Room B-c,33/F.Noble Conter, No.1006 Fuzhongsan Road,Futian District,Shenzhen,Guandong,China
T:0755-83332980
E:info@yongzhentang.com
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司

关注了解更多
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司