logo
logo
永贞堂 > 永贞书院 > 诗词 > 楚辞全集

楚辞 · 九叹 · 其九 · 远游
2023-10-09
楚辞 · 九叹 · 其九 · 远游
[汉] 刘向

悲余性之不可改兮,屡惩艾而不移。

服觉皓以殊俗兮,貌揭揭以巍巍。

譬若王侨之乘云兮,载赤霄而淩太清。

欲与天地参寿兮,与日月而比荣。

登昆仑而北首兮,悉灵圉而来谒。

选鬼神于太阴兮,登阊阖于玄阙。

回朕车俾西引兮,褰虹旗于玉门。

驰六龙于三危兮,朝西灵于九滨。

结余轸于西山兮,横飞谷以南征。

绝都广以直指兮,历祝融于朱冥。

枉玉衡于炎火兮,委两馆于咸唐。

贯澒蒙以东朅兮,维六龙于扶桑。

周流览于四海兮,志升降以高驰。

徵九神于回极兮,建虹采以招指。

驾鸾凤以上游兮,从玄鹤与鹪明。

孔鸟飞而送迎兮,腾群鹤于瑶光。

排帝宫与罗囿兮,升县圃以眩灭。

结琼枝以杂佩兮,立长庚以继日。

淩惊雷以轶骇电兮,缀鬼谷于北辰。

鞭风伯使先驱兮,囚灵玄于虞渊。

溯高风以低佪兮,览周流于朔方。

就颛顼而陈辞兮,考玄冥于空桑。

旋车逝于崇山兮,奏虞舜于苍梧。

㴉杨舟于会稽兮,就申胥于五湖。

见南郢之流风兮,殒余躬于沅湘。

望旧邦之黯黮兮,时溷浊其犹未央。

怀兰茝之芬芳兮,妒被离而折之。

张绛帷以襜襜兮,风邑邑而蔽之。

日暾暾其西舍兮,阳焱焱而复顾。

聊假日以须臾兮,何骚骚而自故。

叹曰:

譬彼蛟龙乘云浮兮,

泛淫澒溶纷若雾兮,

潺湲轇轕雷动电发馺高举兮,

升虚淩冥沛浊浮清入帝宫兮,

摇翘奋羽驰风骋雨游无穷兮。

关注了解更多
深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心33楼B-C室
Room B-c,33/F.Noble Conter, No.1006 Fuzhongsan Road,Futian District,Shenzhen,Guandong,China
T:0755-83332980
E:info@yongzhentang.com
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司

关注了解更多
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司