logo
logo
永贞堂 > 永贞学堂 > 中医 > 中医典籍

《素问》选录之阴阳类论篇
2022-09-27

帝曰:所谓三阳者,太阳为经,三阳脉,至手太阴,弦浮而不沉,决以度,察以心,合之阴阳之论。所谓二阳者,阳明也,至手太阴,弦而沉急不鼓,炅至以病皆死。一阳者,少阳也,至手太阴,上连人迎,弦急悬不绝,此少阳之病也,专阴则死。三阴者,六经之所主也,交于太阴,伏鼓不浮,上空志心。二阴至肺,其气归膀胱,外连脾胃。一阴独至,经绝,气浮不鼓,钩而滑。此六脉者,乍阴乍阳,交属相并,缪通五藏,台于阴阳,先至为主,后至为窖。

雷公曰:臣悉尽意,受传经脉,颂得从容之道、以合《从容》,不知阴阳、不知雌雄。

帝曰:三阳为父,二阳为卫,一阳为纪;三阴为母,二阴为雌,一阴为独使。二阳一阴,阳明主病,不胜一阴,软而动,九窍皆沉。三阳一阴,太阳脉胜,一阴不能止,内乱五脏,外为惊骇。二阴二阳,病在肺,太阴脉沉。胜肺伤脾,外伤四支。二阴二阳皆交至,病在肾,骂詈妄行,巅疾为狂。二阴一阳,病出于肾,阴气客游于心脘,下空窍堤闭塞不通,四支别离。一阴一阳代绝,此阴气至心,上下无常,出人不知,喉咽干燥,病在土脾。二阳三阴,至阴皆在,阴不过阳,阳气不能止阴,阴阳并绝,浮为血瘕,沉为脓肘。阴阳皆壮,下至阴阳。上合昭昭,下台冥冥,诊决死生之期,遂台岁首。

雷公曰:请问短期。黄帝不应。

雷公复问。黄帝曰:在经论中。

雷公曰:请曰短期。

黄帝曰:冬三月之病,病台于阳者,至春正月脉有死征,皆归出春。冬三月之病,在理已尽,草与柳叶皆杀,春阴阳皆绝,期在盂春。春三月之病,曰阳杀,阴阳皆绝,期在草子。夏三月之病,至阳不过十曰;阴阳交,期在濂水。秋三月之病,三阳俱起,不治自已。阴阳交合者,立不能坐,坐不能起,三阳独至,期在石水;二阴独至,期在盛水。


关注了解更多
深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心33楼B-C室
Room B-c,33/F.Noble Conter, No.1006 Fuzhongsan Road,Futian District,Shenzhen,Guandong,China
T:0755-83332980
E:info@yongzhentang.com
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司

关注了解更多
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司