logo
logo
永贞堂 > 永贞学堂 > 中医 > 中医典籍

《素问》选录之大奇论篇
2022-09-27

心脉满大,痫瘈筋挛;肝脉小急,痛瘈筋挛;肝脉骛,暴力有所惊骇,脉不至若暗,不治自己。肾脉小急,肝脉小急,心脉小急不数皆为瘕。

肾脉并沉为石水,并浮为风水,并虚为死,并小弦欲惊。

肾脉大急沉,肝脉大急沉,皆为疝。

心脉搏滑急为心疝,肺脉沉搏为肺疝。

三阳急为瘕,三阴急为疝,二阴急为痫厥,二阳急为惊。

脾脉外鼓,沉为肠澼,久自已。肝脉小缓为肠擗,易治。肾脉小搏沉,为肠澼下血,血温身热者死。心肝澼亦下血,二藏同病者可治,其脉小沉涩为肠澼,其身热者死,热觅七日死。

胃脉沉鼓涩,胃外鼓大,心脉小坚急,皆鬲偏枯,男子发左女于发右,不暗舌转,可治,三十日起,其从者,暗,三岁起,年不满二十者,三岁死。

脉至而搏,血衄身热者死,脉来悬钩浮为常脉。

脉至如喘,名日暴厥。暴厥者,不知与人言。脉至如数,使人暴惊,三四日自己。

脉至浮合,浮合如数,一息十至以上,是经气予不足也,微见九十日死;脉见如火薪然,是心精之予夺也,草干丽死;脉至如散叶,是肝气予虚也,木叶落而死;脉至如省客,省客者,脉寒而鼓,是肾气予不足也,悬去枣华而死;脉至如丸泥,是胃精予不足也,榆荚落而死;脉至如横格,是胆气予不足也,禾熟而死;脉至如弦缕,是胞精予不足也,病善言,下霜而死,不言可治;脉至如交漆,交漆者,左右傍至也,微见三十日死;脉至如涌泉,浮鼓肌中,太阳气予不足也,少气味,韭英而死;脉至如颓土之状,按之不得,是肌气予不足也,五色失见,黑白垒发死;脉至如悬雍,悬雍者,浮揣切之益大,是十二俞之予不足也,水凝而死;脉至如偃刀,偃刀者,浮之小急,按之坚大急,五脏菀熟,寒热独并于肾也,如此其人不得坐,立春而死;脉至如丸滑不直手,不直手者,按之不可得也,是大肠气予不足也,枣叶生而死;脉至如华者,令人善恐,不欲坐卧,行立常听,是小肠气予不足也,季秋而死。


关注了解更多
深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心33楼B-C室
Room B-c,33/F.Noble Conter, No.1006 Fuzhongsan Road,Futian District,Shenzhen,Guandong,China
T:0755-83332980
E:info@yongzhentang.com
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司

关注了解更多
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司